ТА НОРМАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 12.

2 Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 47.

3 Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р. №168/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2003.- № 53.

4 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2003.- № 8.

5 Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 40.

6 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996- XIV // Все про бухгалтерський облік. - 2000 . - №86.

7 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» №1105-ХІV від 23.09.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 35.

8 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» №1533-ІІІ від 2.03.2000р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 35.

9 Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001р. № 2213-ІІІ // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 21.

10 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 35.

11 Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706.

12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» №663 від 23.04.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 108.13 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 108.

14 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. №59 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 108.

15 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №№ 1,2.

16 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №№ 1,2.

17 Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 14.

18 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 104.

19 Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998р. № 527 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 54.

20 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001р. № 72 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 25.

21 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001р. № 135 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 54.

22 Інструкція зі статистики заробітної плати. Затверджена наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.1995р. // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 12.

23 Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.

24 Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»; 2-е видання, доповнене і перероблене – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

25 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-е вид. доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с.

26 Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.

27 Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю: Навч. посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 288 с.

28 Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

29 Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

30 Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с.

31 Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю: Підручник. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 424 с.

32 Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 696 с.

33 Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

34 Чебанова Н., Чупир Т., Чупир В. Організація бухгалтерського обліку – Х.: Фактор, 2008. – 480 с.

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Факультет менеджменту та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту


4913968725591191.html
4914001313990088.html
    PR.RU™