Надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз менш 0,1 мг/м3 у повіт1

рі (смертельна концентрація в повітрі менш 500мг/м3);

2. високо небезпечні – ГДКрз = 0,1 ÷ 1,0 мг/м3 (смертельна концент1

рація в повітрі 500–5000 мг/м3);

3. помірковано небезпечні – ГДКрз = 0,1 ÷ 10,0 мг/м3 (смертельна

концентрація в повітрі 5000 ÷ 50000 мг/м3);

4. мало небезпечні – ГДКрз > 10,0 мг/м3 (смертельна концентрація

в повітрі > 50000 мг/м3).

У таблиці 2.8 приведені значення гранично допустимих концентра1

Цій для деяких інгредієнтів, що знаходяться у виробничому повітря1

Ному середовищі й в атмосфері населених пунктів.

Таблиця 2.8

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин

У робочій зоні і в атмосфері населених пунктів

Речовина.

Назва

(формула)

ГДКрз,

Мг/м3

ГДКмр,

Мг/м3

ГДКсд,

Мг/м3

Клас

Небезпеки

Дія

На людину

Оксид

Вуглецю

(СО)

Задушлива дія, пору1

Шення центральної

Нервової системи

Двооксид

Азоту (NO2)

Порушення дихальних шля1

Хів, набряк легенів, серцева

Слабість.

Сірчистий

Ангідрид (SO2)

Дратівна дія слизистих, верх1

Ніх дихальних шляхів, імун1

На система, гастрит.

Зважені речо1

Вини (неорга1

Нічний пил)

Захворювання дихальної

Системи

Кадмій (Сd) 0,05 1 Канцероген*

Свинець (Pb) 0,01 0,003 1 Уражається шлунково1киш1

ковий тракт, печінка, нирки;

Змінюється склад крові і кіст1

Кового мозку; уражається

Головний мозок; викликає

М’язову кволість

Бензин 100,0 5,0 1,5 4 Наркотична дія (ураження

Центральної нервової сис1

Теми)

Бенз (á) пирен(С20Н12)

Мкг/100 м3 1 Канцероген

Марганець

(Mn, MnО2)

Уражає центральну нервову

Систему, печінку, шлунок

Фенол

(С6Н5ОН)

Потрібний захист шкіри,

Очей; алергійні дії

* Канцероген – речовина, що сприяє появі злоякісних новоутворень у різних

Органах.

У виробничих умовах часто має місце комбінована дія шкідливих

Речовин. У більшості випадків дія шкідливих речовин сумується (ади1

Тивна дія). Однак, можливо, коли дія однієї речовини підсилюється

Дією іншої (потенцююча дія), або можливий ефект комбінованої дії

Менше очікуваного (антагоністична дія).

Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефектом сума1

Ції (однонапрямленої дії), то якість повітря буде відповідати встано1

вленим нормативам за умови, що:

С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + С3/ГДК3 + … + Сn/ГДКn ≤ 1. (2.1)

Ефектом сумації володіють сірчистий газ і двооксид азоту, фенол і сірчи1

Стий газ і ін. Донедавна ГДК хімічних речовин оцінювали як максимально

Разові. Перевищення їх навіть протягом короткого часу заборонялося. Остан1

Нім часом для речовин (мідь, ртуть, свинець і ін.), що мають кумулятивні вла1

Стивості (здатність накопичуватися в організмі), для гігієнічного контролю

Введена друга величина – середньозмінна концентрація. Наприклад, допусти1

Ма середньозмінна концентрація свинцю складає 0,005 мг/м3.


4578615965678515.html
4578638064068864.html
    PR.RU™