ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Капітал визначають як вартість чи цінність, яка приносить дохід.

Торговельний капітал відокремлюється від промислового у тому ви­падку, коли підприємець (група підприємців) спеціалізується виключ­но на реалізації товарів.

Промисловий (виробничий) капітал функціонує (вико­ристовується) у виробничій сфері (незалежно від галузі цієї сфери — у промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо).

Позичковий капітал — це грошовий капітал, який надається влас­ником цього капіталу у вигляді позики підприємцям за певну плату (процент).

"Фіктивний капітал", тобто капітал, що обертається поза сферою реального капіталу. Це — гроші, цінні папери (акції, облігації, "штучні", т.з. "дружні" векселі) які зростають (приносять прибуток) у процесі особливого обігу.

До основного капіталу відносять ті засоби виробництва,які використову­ються у виробництві тривалий час (промислові будинки, споруди, вер­стати, транспортні засоби тощо, у сільському господарстві — робоча худоба, багаторічні насадження тощо) і переносять свою вартість на вартість новоствореної продукції в процесі свого зношування.

Оборотний капітал — частина продуктивного капіталу, вартість якої входить у створювані товари (послуги) і повністю повертається підприє­мцю у грошовій формі після їх реалізації. До складу оборотного капіта­лу входять вартість сировини, палива, допоміжних матеріалів, оскіль­ки вони повністю споживаються у кожному виробничому циклі, і їх вартість повністю переноситься на вартість товарів (послуг).

Витрати виробництва — вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.

Зовнішні (явні, або експліцитні) витрати — витрати на оплату економічних ресурсів, постачальники яких не є власни­ками фірми (грошові витрати на придбання сировини, палива, обладнання, трудових і транспортних послуг тощо).

Внутрішні (неявні, або імпліцитні) витрати — витрати фірми на використання власних (неоплачуваних) ресурсів.

Постійні витрати мають місце незалежно від зміни обсягів виробництва (затрати на утримання будівель, адміністративного персоналу, орендна плата тощо).Змінні витрати безпосередньо пов'язані зі зміною обсягів виробництва (затрати на сировину, електроенер­гію, оплату праці (відрядну) робітників тощо).

Сукупні (загальні) витрати— сукупні витрати фірми на придбання та використання всіх факторів ви­робництва; сума постійних і змінних витрат.

Прибуток трактується як виражений у грошовій формі дохід підприємця на вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від реалізації (валовим до­ходом) і сукупними витратами фірми.

Економічний прибуток визначається як різниця між вало­вим доходом та економічними (зовнішніми і внутрішніми, з ура­хуванням нормального прибутку) витратами виробництва.

Чистий прибуток — прибуток, який залишається у розпорядженні підприємця після розрахунків з бюджетом за податковими та обов'язковими пла­тіжними зобов'язаннями.

Кругооборот промислового капіталу — безперервний рух капіталу за трьома стадіями із послідовною зміною форм і по­верненням у свою початкову форму у збільшеному, як правило, обсязі.

Оборот капіталу — це безперервно повторюваний круго­оборот капіталу в результаті якого авансовані кошти повністю повертаються до своєї початкової форми.

ЗАВДАННЯ:

1 Скласти конспект за питаннями плану.

Відповідь на 1 – ше питання плану оформити в таблицю:

Таблиця 10.1 - Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки

Прихильники Період (роки) Трактування сутності капіталу
Меркантилісти XV – XVIII ст
Фізіократи
А. Сміт
Ж. Б. Сей
Дж. С. Мілль
К. Маркс
Е. Бем-Баверк
І т. д.

2 Підготуватися до обговорення таких питань:

- яку економічну роль відіграє прибуток?

- які методи амортизації використовуються за сучасних умов?

3 Підготувати реферати на тему:

- “Сутність та інструменти амортизаційної політики держави”;

- “Капітал як економічна категорія товарного виробництва”.

4 Виконати тестові завдання:

1 Класичне поняття капіталу як економічної категорії:

а) гроші, фінансові ресурси, що приносять доход їх власнику;

б) нагромаджена праця, матеріалізована у благах;

в) матеріально-речові фактори виробництва;

г) це не річ, а економічне відношення, яке втілене у вартості, що прино­сить додаткову вартість.

2 Матеріально-речовий зміст капіталуяк самозростаючої авансованої вартості формують:

а) фактори виробництва, його продукти (товари і послуги);

б) відносини експлуатації найманих працівників їх роботодавцями;

в) взаємодіючий рух підприємництва та особистої власності суб'єктів у
процесі їх ринкової діяльності;

г) просування благ у сферах обміну і споживання.

3 Капітал занапрямами інвестуваннярозрізняють:

а) постійний, змінний;

б) реальний, фіктивний;

в) основний, оборотний;

г) речовий, людський.

4 Авансований промисловий капітал, функціонуючи за схемою Г- Т - Г, повертається до своєї початкової форми, здійснюючи:

а) обіг;

б) оборот;

в) обмін;

г) кругооборот.

5 Оборот капіталу зводиться до:

а) використання усіх його форм у процесі функціонування підприєм­ства;

б) поєднання трьох стадій руху капіталу;

в) безперервного повторення кругообороту, в результаті чого усі аван­совані кошти повертаються до своєї висхідної форми, як правило, у збільшеному розмірі;

г) послідовних стадій та функціональних форм руху капіталу при інди­відуальному відтворенні.

6 Фізично і морально зношуються фонди (капітал):

а) основний;

б) оборотний;

в) фонди обігу;

г) відповіді немає.

7 Залежно від впливу обсягів виробництва розрізняють такі види витрат:

а) зовнішні і внутрішні;

б) змінні і постійні;

в) прямі і накладні;

г) короткострокові і довгострокові;

8 Прибутокяк перетворена форма додаткового продукту визначається
різ­ни­цею:

а) між вартістю і собівартістю продукції;

б) між валовою виручкою і сукупними витратами на виробництво про­дукції (товарів, послуг);

в) між сумою надходжень від реалізації товарів і коштами, отриманими
від позареалізаційних операцій;

г) усі відповіді правильні.

9 Ефективність роботи підприємства оцінюєть­ся його:

а) рентабельністю;

б) обсягом виробництва;

в) величиною прибутку;

г) якістю продукції.

Ключ: 1г; 2а,в; 3г; 4г; 5в; 6а; 7б; 8б; 9а.

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка рефератів;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

ВИКЛАДАЧ – Лісова М. А.


4577693548967745.html
4577740907560005.html
    PR.RU™