Висновки

• Релігієзнавчі знання, виокремлюючи із філософії, етики, естети­ки, набувають самостійного статусу в XIX ст.

• Основним предметом релігієзнавства є природа, структурні ком­поненти, закономірності розвитку релігії, своєрідність її вияву та меха­нізм дії як на індивідуальному, так і суспільному рівнях буття в різні Іс­торичні епохи. Тобто релігієзнавство зорієнтоване на розуміння фено­мену релігії.

• Релігія, в тлумаченні сучасного релігієзнавства, утверджує в лю­дині людське.

• Структуру релігієзнавства формують філософія релігії, історія ре­лігії, соціологія релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, геогра­фія релігії тощо.

• Категорії релігієзнавства, функціонуючи в єдиній системі, охоп­люють цілісне відношення «людина — релігія — світ».

• Релігієзнавство послуговується різноманітними методами піз­нання — діалектичним, феноменологічним, герменевтичним — та си­стемою основоположних принципів, серед яких домінують принципи об'єктивності, історизму й толерантності.

Теми рефератів

1. Чи можлива єдина академічна наука про релігію?

2. Особливості методів наукового пошуку в релігієзнавстві.

3. Релігієзнавство і гуманітарні науки: точки дотику.

4. Специфіка релігієзнавчого знання.

5. Філософія релігії та релігійна філософія: спільне й відмінне.

6. Академічне й теологічне релігієзнавство як дві форми осягнен­ня феномену релігії.

7. Релігієлогія: сутність і проблеми.

8. Етнологія релігії та її становлення в Україні.

9. Сутність феноменології релігії.

10. Особливості герменевтичного релігієзнавства.

Запитання. Завдання

1. Що, на вашу думку, є причиною існування двох сучасних форм філософії релігії: філософського релігієзнавства і теології?

2. Визначте місце і роль релігієзнавства в системі гуманітарних знань.

3. Чим можна підтвердити, що релігія не заперечує, а стверджує в людині людське?

4. Назвіть основні структурні розділи релігієзнавства. Що є підста­вою для їх виокремлення?

5. Чому феноменологічний метод аналізу релігійного феномену є ефективнішим, аніж діалектичний?

6. Як принцип історизму виявляється в релігієзнавстві?


4576647247463844.html
4576717791023965.html
    PR.RU™